ROMANIA
JUDETUL ARAD
PRIMARIA COMUNEI SINTEA MARE
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
 
 
REGISTRUL ISTORIC
AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE
URGENTA AL COMUNEI SINTEA MARE
 
 
1.INFIINTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
 
a) Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta a fost infiintat in conformitate cu prevederile  Legea protectiei Civile nr. 481/2004 articolul 10, litera b) modificata si complectata cu Legea 212/2006.
 
b) Infiintarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta ,aprobarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare a serviciului s-a facut prin Hotararea Consiliului Local Sintea Mare numarul H.C.L. nr. 36 din 30.11.2005, modicata prin H.C.L. 34 din 10.05.2011.
 
c) Atributii principale
-desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de comportare in caz de situatii de urgenta;
-verifica modul de aplicare a normelor , dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care reglementeaza activitatea de aparare inpotriva incendiilor si protectie civila,in sectorul de competenta;
-executa actiuni de interventie in situatii de urgenta ,salvarea ,acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate;
-acorda ajutor in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozie , inundatii,alunecari de teren ,accidente ,precum si in caz de dezastre;
-cercetarea si descoperirea in timp oportun a urmarilor situatiilor de urgenta ;
-determina gradul de radioactivitate,natura si concentratia substantelor toxice si recolteaza probe pentru laboratoarele de specialitate (de radioactivitate,chimice,medicale);
-mentinerea in stare de functionare a sistemelor de transmisiuni si alarmare in scopul instiintarii si alarmarii populatiei si asigurarea fluxului informational-decizional;
-organizeaza si asigura adapostirea populatiei, precum si sprijinirea actiunilor de construire si amenajare a adaposturilor ;
-asigura acordarea primului ajutor ,trierea si transportul victimelor la unitatile medicale;
-asigura aplicarea masurilor imunologice si a masurilor antiepidemice populatiei si animalelor;
-acordarea primului ajutor animalelor ranite si/sau contaminate;
-asigura scoaterea si salvarea victimelor de sub daramatur, din adaposturile avariate, salvarea de la inaltimi a victimelor ;
-deblocarea cailor de comunicatii si a cailor de acces spre locurile de interventie ;
-remedierea avariilor la instalatiile si sistemele utilitatiilor publice ;
-evacuarea populatiei in caz de accident nuclear /urgenta radiological;
-evacuarea populatiei din zonele calamitate si transportul sinistratilor in locatiile temporare;
-controlul dozimetric al cetatenilor si al membrilor formatiei de interventie;
-distribuirea de radioprotectori si antidoturi populatiei ;
-decontaminarea populatiei ,membrilor formatiei de interventie ,animalelor ,cladirilor,terenului ,mijloacelor de transport ,tehnicii,aparaturii,utilajelor, echipamentului;
-serviciul voluntar pentru situatii de urgenta poate presta contra cost unele serviciifara a afecta indeplinirea  atributiilor principale prezentate mai sus si anume :
-transport de apa,evacuarea apei din subsoluri sau fantani;
-limitarea raspandiri unor produse poluante ,colectarea sau indepartarea acestora ;
-eliberarea cailor de circulatie de doboraturi de vant sau de mijloace de transport accidentate ;
-verifica modul de curatare a sobelor si cosurilor de fum ,interventii la instalatiile de alimentare cu apa;
-alte servicii in domeniu.
 
d)Sectorul de competenta este in Comuna Sintea Mare, cu satele apartinatoare Adea si Tipar si la unitatiile subordonate Primariei Comunei Sintea Mare.
e)Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este subordonat Consiliului Local Sintea Mare si Primarului comunei Sintea Mare prin organigrama aprobata.
f)Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este de categoria III, avand compartiment
de prevenire si echipe specializate de interventie .
g) Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta are in componenta 21 de posturi din care 1 de conducere si 20 de executie ( sef serviciu angajat si ceilalti cu contract de voluntariat pe 5).
 
2.ORGANIZAREA ,INCADRAREA SI DOTAREA SERVICIULUI
 
Schema de organizare grafica si incadrarea nominala pe compartimente /specialist pentru prevenire , formatii de interventie pe echipaje / grupe de interventie si echipe specializate ; se prezinta la inceputul fiecarui an in anexa 1.
Dotarea cu tehnica si materiale pe echipaje / grupe de interventie si echipe specializate ; se prezinta la inceputul fiecarui an si este conform anexelor 2si 3.
 
3 . PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
 
Pregatirea personalului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta s-a efectuat in conformitate cu prevederile legale.Pregătire profesională se asigură lunar de către  primar , şeful  SVSU prin aplicatii, exerciţii, practice şi antrenamente desfăşurate în  sectorul de competenţă  la instituţiile publice ,la agenţii economici de interes local cu risc ridicat  şi mare pericol precum şi la construcţiile care aparţin patrimoniului naţional  precum şi în spaţii special amenajate în acest scop.
Controlul anual executat de personalul abilitat din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta        ,, Vasile Goldis “ al Judetului Arad avand ca scop verificarea activitatii pe linia situatiilor de urgenta s-a desfasurat in perioada 21-23.06.2011 in urmatoarea componenta : Col. Vale Romel, Lt. Moldovan Ioana, Plt. adj. Gulaci Nicolae.Aspectele constatate au fost consemnate in procesul verbal nr. 4 din 23.10.2011 si au fost aduse la cunostinta celor vizati , pentru a remedia in cel mai scurt timp aspectele sesizate conform planului anual aprobat .
 
4. DATE DESPRE LOCALITATE
 
            FIŞA LOCALITĂŢII
-SINTEA MARE -
LOCALITATE SINTEA MARE
 
 
ADRESA SEDIULUI   PRIMĂRIEI
Telefon, Fax, E-mail
Sintea Mare nr.228, tel.357101, fax 357100, E-mail primsm@yahoo.com
 
OPERATORI ECONOMICI şiINSTITUŢII ÎN SUBORDINE
Adresă, Telefon, Fax, E-mail
-Scoala Generală I-VIII-local nr.118,
-Şcoala Generală I-IV Tipar nr.58,sc.gen.I-IV Adea nr.102,
-Gradinite in Sintea Mare, Tipar si Adea
-Camine culturale in Sintea Mare, Tipar si Adea.
 
PRIMAR
Nume şi prenume                                                          Telefon serviciu
Telefon domiciliu
ERDOS VALENTIN
0257357201
0728196546
0257357610
 
SECRETAR
Nume şi prenume                                                          Telefon serviciu
Telefon domiciliu
CRAINIC GHEORGHE VIOREL
0257357101
0728196534,357111
reglementat
CADRU TEHNIC CU  ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR/INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ
Nume şi prenume                                                          Telefon serviciu
Telefon domiciliu
Certificat de competenţă
termen de valabilitate
Jr.FRATEAN MARIUS
(ATRIBUTII IN.DOM.PROT.CIVILE)
0257357101
                        0257350204
ORADAN CRISTIAN-sef SVSU
0257357101
0731372491
 
  1. DATE GENERALE PRIVIND LOCALITATEA:
Populaţia   Nr. locuitori 3701
Satul Sintea Mare 1253
Satul Tipar I+II 1411
Satul Adea 1037
Suprafaţatotală (ha)            11746,19
-în intravilan
-în extravilan       
397,69
11348,50
 
 
  1. OPERATORI ECONOMICI/INSTITUŢII PUBLICE ÎN SUBORDINE
 
Denumire Domeniul de activitate Riscuri specifice
-Scolile Generale si gradinitele din comuna Învătământ Incendiu
-Camine culturale in Sintea Mare, Tipar si Adea cultural
 
 
3. TIPURI DE RISCURI SPECIFICE:
A. Riscuri naturale:                                 DA NU DETALII
- fenomene meteorologice periculoase                  X   -inundaţii din ape interne si in amonte pe riul Crisul Alb.
-în toată zona administrativă a localităţii se pot produce furtuni, vijelii, etc.
- alunecări de teren                                   X  
- incendii de pădure                                    X  
| - avalanşe                                             X  
- fenomene distructive de origine geologică          X   -Localitatea se află în zona a D şi E a cutremurelor bănăţene de tip intraplacă, cu epicentrul în zona Banloc, Judeţul TM.
| B. Riscuri tehnologice:                                   
- accidente, avarii, incendii şi explozii            X   Pe tot arealul localităţii
- poluare ape                                        X   - pe raza localităţii nu sunt poluatori, dar acestea se pot produce in amonte pe riul Crisul Alb si pe toate căile de comunicaţii ce străbat localitatea (rutier)
- prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări X   -se pot produce doar în urma producerii altor situaţii de urgenţă, complementar (inundaţii, cutremur, explozii etc.)
- avarii la utilităţile publice                      X   -REŢEA CURENT lungime-29  km medie,
-RETEA APA 16 km
- muniţie neexplodată                                X   -pe tot arealul localităţii conform extrasului din schema cu riscurile teritoriale
C. Riscuri biologice:                                     
- îmbolnăviri în masă                                X   -pe tot arealul localităţii conform extrasului din schema cu riscurile teritoriale
- epidemii                                            X   -pe tot arealul localităţii conform extrasului din schema cu riscurile teritoriale
- epizootii/zoonoze                                  X   -pe tot arealul localităţii conform extrasului din schema cu riscurile teritoriale ; 2 ferme crestere porcine S.C. SMITFIELD ,cu o capacitate de 8160 capete.
 
4. SISTEMUL DE PREVENIRE ŞI GESTIONARE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ:
 
Constituirea comitetului local pentru                               situaţii de urgenţă                   CLSU Sintea Mare este constituit prin Dispozitia  Primarului nr.332/10.11.2004 si reorganizat prin HCL nr. 53 din 29.07.2010
Regulamentul privind structura  organizatorică atribuţiunile  funcţionale şi dotarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă                                                                         
ROF CLSU Sintea Mare este aprobat prin HCL nr.41din 22.12.2004
Organizarea pregătirii pentru   intervenţie                                      -Planul analiză şi acoperire a riscurilor aprobat prin HCL nr.86/27.12.2007
-Planul de evacuare - nr.1115/20.06.2006, actualizat
Nivelul de pregătire a personalului   Conform OMIRA  712
| Asigurarea înştiinţării şi alarmării  Bună
- centrală telefonică             1
- tipul                                Automată
- nr. abonaţi                         380
- telefon primărie                    357101
- telefon post poliţie                357102
- fax      357100
- radioreceptor                       -
- sirenă electrică                    1
- clopote biserici                    8
Asigurarea protecţiei prin adăpostire  
- nr. subsoluri, pivniţe, crame       4
- suprafaţa (mp)                      120
- nr. construcţii noi prevăzute cu   adăpost   -
- suprafaţa (mp)                      -
Adăposturi de protecţie civilă, din care:                                   -
| - cu sisteme de filtroventilaţie      -
- fără sisteme de filtroventilaţie    -
| Asigurarea protecţiei N.B.C.          -
- existenţa mijloacelor de protecţie individuală -
- nr. măşti contra gazelor            -
- nr. complete de protecţie           -
Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară                                   Bună
- nr. dispensare medicale             3
- nr. cadre medii                     3
- nr. medici                          5
- nr. dispensare sanitar-veterinare   1
- nr. medici veterinari               1
- nr. tehnicieni                      4
- nr. laboratoare medicale            -
- nr. laboratoare sanitar-veterinare  -
Asigurarea acţiunilor de evacuare     Conform  Planului de evacuare în situaţii de urgenţă
Logistica acţiunilor de intervenţie   Bună
Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă                           
  • Planul de acoperire a riscurilor
  • Planul de evacuare
  • Planul de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteo pericuiloase, accidentelor la costructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, perioada 2010-2013
 
5. ALIMENTAREA CU APĂ
Necesarul de apă                       400
Rezerva de apă de incendiu asigurată  -
Hidranţi exteriori                    82
- în funcţiune                        82
- dezafectaţi                         -
- defecţi                             -
- defecţi                              -
Rampe de alimentare la surse naturale -
- în funcţiune                        -
- dezafectate                         -
- defecte                             -
 
6. ORGANIZAREA INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
 
Notificare       Conform Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
Înştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie     -conform schemei de înştiinţare
Amplasarea locului de conducere       -Sediul primăriei
Alarmarea populaţiei din zona de  pericol    Cu ajutorul sirenei şi clopotelor
Măsuri de intervenţie operativă       Conform Planului de analiză mşi acoperire a riscurilor
Conducerea acţiunilor de intervenţie  Preşedintele CLSU
Forţe şi mijloace                     CLSU si SVSU Sintea Mare
Cooperarea cu alte forţe              SVSU SEPREUS;
 
7. SISTEME DE ANUNŢARE / ALARMARE
Telefon 0257/ 357101
Clopote 8
Sirena 1 sirena de 5,5 KW de la sediul Primariei
 
8. CĂI DE ACCES
Localizare Situaţia existentă
Drumul national DN79 A Sintea Mare-Chisineu Cris 6 km Asfaltat-bun
Drumul  comunal DC Sintea MareAdea 6,2 km Asfaltat-bun
Drumul  judetean DJ798 Sintea Mare-Tipar 4 km Asfaltat-bun
Drumuri de exploatare agricolă şi drumuri marginale localităţilor Pietruite, de pământ- utilizabile
    * Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorită înrăutăţirii condiţiilor meteo (precipitaţii sub formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanşe etc.).
 
9. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
9a. Date generale
 _
Categoria III
Autospecială(e)/utilaj de stingere    1
* tip/numărul pentru fiecare tip      Autospecială cu apă
MERCEDES
Personal angajat 1
* număr/dacă are certificat de formare/evaluare       -
Personal voluntar                     20
* număr/dacă are certificat de formare/evaluare       -
Numărul specialiştilor pentru  activitatea de prevenire                     7
 
9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenţă
 
Pregătirea personalului               Corespuzătoare
Număr controale efectuate              120
Număr sancţiuni aplicate              -
Organizarea la nivelul localităţii a
următoarelor activităţi:              
 
- lucrul cu foc deschis               reglementat
- depozitarea şi evacuarea deşeurilor
şi reziduurilor combustibile          
reglementat
- lucrările premergătoare şi pe timpul
sezonului rece                       
Conform Ordinului Prefectului şi OMAI 163/2007
- lucrările premergătoare şi pe timpul
perioadelor caniculare şi secetoase  
Conform Ordinului Prefectului şi OMAI 163/2007
* Intocmit pe baza informatiilor furnizate de catre primarul comunei Sintea Mare conform art.15 lit. (b) din OMAI 163/2007
 
 
5.FAPTE SI EVENIMENTE IMPORTANTE
 
Interventii in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor situatiilor de urgenta :

1.        Data 20.08.2011  ora 13    incendiu in loc. Adea, curtea scolii generale: cauza probabila  foc  deschis nesupravegheat.
                                         S-a intervenit imediat cu mijloacele avute la indemana : stingatoare si furtun de apa racordat la retea pentru limitarea propagarii focului pana la sosirea pompierilor care au lichidat incendiul.

2.        Data 30.08.2011   ora 18 incendiu la anexa caminului cultural din loc. Sintea Mare : cauza probabila  tigara aruncata la intamplare
                                         S-a intervenit imediat cu mijloacele avute la indemana : stingatoare si furtun de apa racordat la hidrant.interventia a durat aproximativ 30 minute fiind incheiata cu succes, pagubele fiind minore, si nu a necesitat interventia echipelor de pompieri profesioniste.                                
PRIMAR,
ERDOS VALENTIN