PRIMĂRIA                                                                                                              APROB                                    
COMUNEI SINTEA MARE                                                                                    PRIMAR
                                                                                                                          ERDOS VALENTIN
 
Nr.  364/ 03.02.2012
 
                                                                                                   
 
PLANUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
PE LUNI, TEME ŞI EXERCIŢII A
SERVICIULUI  VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 

Pe anul 2012

 
Cap.I. Precizări privind planificarea şi executarea PREGăTIRII PROFESIONALE
 
 Pregătire profesională se asigură lunar de către  primar , şeful  SVSU prin aplicatii, exerciţii, practice şi antrenamente desfăşurate în  sectorul de competenţă  la instituţiile publice ,la agenţii economici de interes local cu risc ridicat  şi mare pericol precum şi la construcţiile care aparţin patrimoniului naţional  precum şi în spaţii special amenajate în acest soop.
Durata lunară de  pregătire a SVSU se stabileşte astfel:
            a) pentru personalul voluntar care încadrează compartimentele SVSU – 4 ore constând în aplicaţii practice.
b) pentru personalul pe funcţii operative,
- 8 ore la pregătirea de specialitate.
- 21 ore la pregătirea fizică generală şi specifică.
 
 
Graficul de pregătire, pe luni şi numărul de ore, pe specialităţi, este prezentat după cum urmează :
 
LUNA P.I. / P.C. I.T.L. I.T.S. C.T.L. P.F. Total ore
Ianuarie 4 2 3 1 2 12
Februarie 3 2 3 2 2 12
Martie 3 2 3 2 2 12
Aprilie 4 3 2 1 2 12
Mai 4 3 2 1 2 12
Iunie 4 2 2 2 2 12
Iulie 3 2 3 2 2 12
August 4 3 2 1 2 12
Septembrie 4 2 3 1 2 12
Octombrie 3 3 2 2 2 12
Noiembrie 4 2 3 1 2 12
Decembrie 1 1 1 1 2 6
 
 
 
 
 
 
P.I./ P.C. Prevenirea Incendiilor /  Protecţie civilă
I.T.L.    Instrucţie la Tehnica de Luptă
I.T.S.     Instrucţia Tactică de Specialitate
C.T.L.   Cunoaşterea tehnicii de Luptă
P.F.       Pregătire Fizică
 
În cursul lunii decembrie se va verifica modul în care s-au însuşit temele de pregătire şi pregătirea fizică – timp afectat 6 ore.
 
Cap.II. TEMELE DE PREGĂTIRE
 
 1. PREVENIREA INCENDIILOR ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
 

Tema

Nr. Ore

Conţinutul temei
 1.  
1 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor  de către SPPC  Forme şi metode de organizare.
 1.  
1 Serviciul de rond şi postul de supraveghere, organizarea şi atribuţiunile pompierilor civili.
 1.  
1 Cauze de incendiu produse de flacără deschisă, scântei, materiale incandescente.
 1.  
2 Autoaprinderea, inflamarea, autoinflamarea, explozia şi fierberea.
Studiu – dezbatere.
 1.  
1 Noţiuni de hidraulică: presiune, debit, înălţime de aspiraţie, pierderi de presiune, lovitura de berbec, manometru.
 1.  
2 Activitatea SPPC şi FISPA la repunerea în stare de funcţiune a instalaţiilor tehnologice şi înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale şi catastrofelor.
 1.  
1 Instalaţii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor
 1.  
1 Executarea unor lucrări care prezintă pericol de incendiu.
Reglementarea focului deschis – permis de lucru cu foc.
 1.  
1 Pericole, cauze şi măsuri de prevenirea incendiilor la depozitarea materialelor combustibile şi a produselor inflamabile.
 1.  
1 Organizarea  activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locurile  de muncă.
 1.  
1 Noţiuni generale despre construcţii şi instalaţii utilitare aferente construcţiilor (electrice, gaze, condiţionare-ventilare, apă, canalizare, paratrasnet).
 1.  
1 Scenariul de siguranţă la foc, plan de intervenţie, regulamentul de organizare şi funcţionare SVSU: cunoaştere-dezbatere, aplicaţie.
 1.  
1 Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă vital vulnerabile .
 1.  
2 Instalaţii de semnalizare (detectare): descriere, funcţionare, întreţinere. Studiu, dezbatere.
 1.  
2 Instalaţii de încălzire: cauze de incendiu, măsuri de prevenire. Dezbatere, aplicaţie.
 1.  
2 Incendiul şi dezvoltarea lui:
 1. viteza de ardere, evoluţia incendiului, degajarea şi transportul de căldură, temperatura incendiului
 2. degajarea produselor de ardere, schimbul de gaze pe timpul incendiului, propagarea incendiilor, structura flăcărilor, dezvoltarea incendiilor
 1.  
2 Cauze de incendiu produse de curentul electric: măsuri de prevenire.
 1.  
2 Cunoaşterea atribuţiilor  SPPC ,FISPA: mod de îndeplinire pe linia prevenirii şi intervenţiei în caz de incendiu. Aplicaţie practică.
 1.  
1 Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor, agenţilor economici şi populaţiei cu privire la realizarea măsurilor în situaţii de urgenţă.
 1.  
2 Înştiinţarea şi alarmarea, atribuţii de bază în realizarea protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale. Reguli de comportare pe timpul alarmei publice.
 1.  
2 . Realizarea măsurilor de protecţie civilă la pace, în caz de dezastre şi la război.
 1.  
2 Obligaţiile  instituţiilor publice, agenţilor economici, angajaţilor şi populaţiei cu privire la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 1.  
2 Activitatea populaţiei şi salariaţilor pe timpul alarmei publice.
 
 1.  
2 AMONIACUL: Proprietăţi fizice şi chimice, toxicologie, riscul incendiului, măsuri de prevenire a intoxicaţiei şi măsuri de prim ajutor.
 1.  
2 Accidentul chimicpe timpul transportului substanţelor periculoase.
 1.  
2 Desfăşurarea acţiunilor de limitare şi înlăturare a urmărilor unui accident chimic pe timpul transportului substanţelor periculoase.
 1.  
1 Neutralizarea unor substanţe periculoase în caz de accident chimic pe timpul transportului acestora .
 
 
 
B. INSTRUCŢIE LA TEHNICA DE LUPTĂ
 

Tema

Nr. Ore

Conţinutul temei
 1.  
2 Organizarea şi încadrarea grupelor cu servanţi la autospeciala din dotare-şed.pract.
 1.  
2 Echipamentul servanţilor pompieri.Portul echipamentului,accesoriilor şi modul de echipare-şedinţã practicã
 1.  
2 Atribuţiile servanţilor.
 1.  
2 Tehnica mânuirii accesoriilor din dotarea  autospecialei –şedinţã practicã
 1.  
3 Securitatea pompierilor civili şi mãsurile de prevenire a accidentelor pe timpul instrucţiei şi a intervenţiilor la stingerea incendiilor-şedinţã practicã.
 1.  
2 Instrucţie în barem.Formaţii de adunare,marş şi în dispozitiv de luptã.
 1.  
3 Folosirea aparatului cu aer comprimat, izolant Antrenament
 1.  
2 Tehnica mânuirii accesoriilor de trecerea apei.Antenament mânuire corectã.
 1.  
3 Instrucţia grupei de salvare şi prim ajutor din cadrul  SVSU
 1.  
2 Antrenament în mânuirea corzii,cordiţei,sacului şi plasei de salvare.
 1.  
2 Folosirea bărciipneumatice pentru salvare
 1.  
2 Transportul accidentaţilor  , Folosirea tărgilor improvizate.
 1.  
2 Folosirea mijloacelor de protecţie individuală împotriva contaminării
 1.  
2 Acordarea primului ajutor în caz de arsuri
 
 
 
 
 
 
C. INSTRUCŢIA TACTICĂ DE SPECIALITATE
 

Tema

Nr. Ore

Conţinutul temei
 1.  
3 Organizarea SPPC.Atribuţiile şi compunerea FISPA.
 1.  
3 Operaţiuni pentru pregãtirea şi desfãşurarea intervenţiei.
 1.  
3 Incendiul şi fenomenele  ce-l  însoţesc (arderea,tipuri de ardere,cãldura,transmiterea cãldurii).Procedee şi substanţe de stingere a incendiilor.
 1.  
2 Tehnica executãrii de cãtre servanţi a atribuţiilor la incendiu.Tehnica deschiderii uşilor şi ferestrelor.Dezvelirea,desfacerea şi dislocarea parţialã a elementelor de construcţie.Ordinea şi metodele de executare a lucrãrilor respective.
 1.  
2 Tehnica executãrii salvãriilor şi evacuãrilor
      -Salvarea persoanelor de la etaje şi înalţimi
      -Evacuarea bunurilor materiale.
 1.  
3 Tehnica lucrului pentru stingerea  incendiilor de celulozã,hârtie,mase plastice.
 1.  
2 Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor la lichide şi gaze combustibile.
 1.  
3  Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor la  transformatoare şi instalaţii electrice de iluminat şi forţã.
 1.  
2 Stingerea incendiilor la subsoluri şi etajele clãdirilor.
 1.  
3 Stingerea incendiilor pe timp de vânt puternic,pe timp de iarnã ,pe timp de noapte.
 1.  
2 Desfăşurarea acţiunilor pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor accidentului chimic pe timoul transportului substanţelor periculoase .
 1.  
2 Neutralizarea unor substanţe periculoase în caz de accident chimic pe timpul transportului acestora 
 1.  
2 Folosirea mijloacelor tehnice din dotare pentru realizarea unui adăpost tip “şanţ acoperit”
 1.  
2 Simularea transmiterii şi înştiinţării despre producerea un dezastru în zona de competenţă , către organele loale şi serviciiile profesioniste pentru situaţii de urgenţă
 
D. CUNOAŞTEREA TEHNICII, ACCESORIILOR ŞI MIJLOACELOR DE LUPTĂ
 

Tema

Nr. Ore

Conţinutul temei
 1.  
1 Cunoaşterea stingãtoarelor din dotarea  obiectivelor Descriere,funcţionare,mânuire întreţinere şi verificare. –şedinţã practicã.
 1.  
2 Cunoaşterea accesoriilor şi a materialelor  din dotarea SVSU
 1.  
2 Caracteristicile tehnico tactice ale Autospecialelor  Descriere funcţionare,intreţinere.
 1.  
1 Cunoaşterea ,funcţionarea,verificarea şi  întreţinerea instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor.
 1.  
2 Cunoaşterea şi lucrul cu mijloacele tehnice de comunicaţii şi informatică din dotare.
 1.  
2 Cunoaşterea şi lucrul cu aparatura de cercetare dozimetrică şi de protecţie antichimică .
 1.  
2 Destinaţia şi caracteristicile tehnico -  tactice  ale mijloacelor de alarmare
 1.  
2 Destinaţia şi dotarea genţii sanitare de prim ajutor
 1.  
2 Cunoaşterea măştii contra gazelor
 
 
 
E. PREGĂTIRE FIZICĂ
 

Tema

Nr. Ore

Conţinutul temei
 1.  
2 Alergare în teren variat:procedee de alergare,procedee de deplasare rapidã.
 1.  
2 Alergare de vitezã. Alergare 1000 şi 3000 m.
 1.  
2 Gimnasticã : tracţiuni în braţe la barã fixã şi urcarea prin rãsturnare,cãţãrare pe frânghie.
 1.  
2 Escaladãri de obstacole:
     -sãrituri cu şi fãrã sprijin,
      -deplasãri pe suprafeţe de sprijin reduse(bârna de echilibru).
 1.  
2 Învãţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,, Pista de îndemânare  şi vitezã ,,.  Verificare executare probã în barem.
 1.  
2 Învãţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei  ,,Ştafeta 4x400m,,
 1.  
2 Învãţarea şi formarea  deprinderilor în executarea probei,,Desfãşurarea de luptã,,
 
BAREMELE
probelor  de pregătire fizică
 
Nr. crt. Probe de pregătire fizică 18-20 ani 21-40 ani peste 40 ani
1 Alergare 100 m. 14 sec 18 sec 20 sec
2 Alergare 1.000 m. 4 min 30 sec 5 min 5 min 30 sec
3 Alergare 100 m prin escaladarea gardului de 2 m, amplasat la 55 m de start. 23 sec 27 sec 31 sec”
4 Căţărarea pe frânghie
cu ajutorul picioarelor
de 2 ori la 5 m de 2 ori la 4 m de 2 ori la 3 m
  fără ajutorul picioarelor o dată la 5 m o dată la 4 m o dată la 3 m
5 Pista de îndemânare şi viteza (fără lucru cu apă) 45 sec 49 sec 53 sec
6 Urcarea pe scară culisabilă (2 ori) 9 m 8 m 7 m